Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia Ogólne
Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator Danych
Administratorem danych jest PRUSZYŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa, NIP 5342139235, Regon 016480890, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054020

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@pruszynski.com.pl lub adres korespondencyjny „RODO”, PRUSZYŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

Bezpieczeństwo przetwarzania
Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze, dlatego zgodnie z RODO wdrożyliśmy i utrzymujemy adekwatne do rozpoznanego ryzyka środki organizacyjne i techniczne. Wdrożone zabezpieczenia podlegają cyklicznym przeglądom, a w razie konieczności modyfikacji.
W celu zapewnienia integralności i poufności danych wdrożyliśmy również procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym.

Formularz kontaktowy – cel i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe które podajesz w formularzu kontaktowym przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych dodatkowo podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Formularz aplikacyjny – cel i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe, które podajesz formularzu aplikacyjnym służącym do zapisu na organizowane przez nas szkolenia przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz zapisu na wybrane szkolenie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapisu, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zapisu na szkolenie. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych dodatkowo podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Korespondencja tradycyjna i e-mail – cel i podstawa przetwarzania
Dane osobowe, podane przez Ciebie w korespondencji tradycyjnej (list) lub korespondencji e-mail w sprawie niezwiązanej z zawartą umową lub świadczonymi usługami, np. zapytania dotyczące ofertyzapytania o szkolenia przetwarzane są wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

Kontakt telefoniczny – cel i podstawa przetwarzania
W przypadku gdy wybierzesz jako formę kontaktu z nami drogę telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy poprosić Ciebie o podanie danych osobowych jednak tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.
Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Facebook – cel i podstawa prawna przetwarzania
Jako Administrator posiadamy profil publiczny na portalu społecznościowym Facebook. W związku z tym przetwarzamy dane, które pozostawiają osoby odwiedzające ten profil (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilu. Przetwarzane są również w celu przedstawianie użytkownikom portalu informacji o realizowanych przez nas inicjatywach, w celach szkoleniowych oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów.
Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług.
Profil publiczny na portalu społecznościowym Facebook, to także miejsce, w którym organizujemy konkursy dla użytkowników portalu. Zakres pozyskiwanych danych jest w każdym przypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla przeprowadzenia konkursu w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych o ile uczestnik wyrazi na to zgodę. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
Podstawą prawną jest w tym przypadku zgoda uczestnika konkursu, czyli przesłanka z art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Przetwarzanie danych osobowych pracowników kontrahentów/klientów
W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, pozyskujemy od kontrahentów / klientów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, składających zamówienia, odbierających dostawy itp.). Zakres pozyskiwanych danych jest w każdym przypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy.
Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz jego kontrahenta/ klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu stronom prawidłowego wykonania umowy. W tym przypadku dane mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy jednak tylko w zakresie niezbędnym do jej realizacji (np. realizacja dostawy).
Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji powyższych interesów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursów i promocji
W związku z organizacją konkursów i promocji, pozyskujemy od pracowników kontrahentów/ klientów ich dane osobowe. Zakres pozyskiwanych danych jest w każdym przypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla przeprowadzenia konkursu/ promocji w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych o ile uczestnik wyrazi na to zgodę. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie/ promocji.
Podstawą prawną jest w tym przypadku zgoda uczestnika konkursu/ promocji, czyli przesłanka z art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Odbiorcy danych osobowych
W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, operatorom pocztowym, kurierom, agencjom marketingowym.
Może również zajść konieczność ujawnienia Twoich danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych osobowy poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)
Nie planujemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Gdyby jedna było to konieczne nastąpi to wyłącznie poprzez:
•    stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
•    stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
•    współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
•    współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Okres przechowywania danych osobowych (retencja)
W przypadku podstawę przetwarzania stanowi uzasadniony interes Administratora, Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania.
W przypadku gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
Okres przetwarzania Twoich danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Tobie następujące prawa;

  • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
  • prawo uzyskania kopii danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie zgody;
  • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@pruszynski.com.pl lub adres korespondencyjny „RODO”, PRUSZYŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa.

Zmiany polityki prywatności
Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 15 listopada 2019 r.
Polityka podlega cyklicznym przeglądom i jeżeli jest to konieczne podlega aktualizacji.